Siguran život počinje novi projekat

Uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, udruženje Siguran život počinje realizaciju projekta „Ko zna, taj i može/Ko djanola, ov shaj“ (ili na drugom dijalektu: Kon dženel, vov šaj). Projekat ima za cilj smanjenje stope osipanja iz školskog sistema dece romske nacionalnosti na području opštine Opovo i šire.

Vodeći se podacima iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. u kojoj se navode procenti učešća romske dece u obaveznom obrazovanju, udruženje je pokrenulo projekat smatrajući da je podizanje svesti o važnosti obrazovanja, ne samo među ranjivim grupama nego i uopšte, ključno. Naime, ovi podaci govore da je obuhvat obaveznim pripremnim predškolskim programom u opštoj populaciji skoro potpun (oko 98%), za razliku od romske zajednice gde je svega 63%. Pri tome, deca iz romske zajednice koja žive u uslovima siromaštva u još manjoj meri pohađaju pripremni predškolski program (46%). U opštoj populaciji obuhvat obaveznim osnovnim obrazovanjem je takođe skoro potpun, dok je u romskoj zajednici oko 85%. Usled nedovoljne pripremljenosti za polazak u školu, oko 30% romske dece upisuje prvi razred sa zakašnjenjem (najčešće sa jednom godinom zakašnjenja), pri čemu je to u nešto većoj meri slučaj kod dečaka i romske dece koja žive u ruralnim sredinama i u uslovima siromaštva. Prema poslednjim podacima 64% romske dece završava osnovno obrazovanje, dok je pre 15 godina taj procenat iznosio samo 28%, i značajno je niži u odnosu na stopu u opštoj populaciji koja je 93%. To znači da stopa odustajanja od školovanja kod romske dece iznosi 36% dok je kod dece drugih nacionalnosti ona od 5% do 7%.

Projekat će u okviru aktivnosti sprovesti direktan rad na terenu sa porodicama radi motivacije i animacije, prikupljanje podataka na terenu u 4 opovačka naselja od strane volontera angažovanih iz romske zajednice, distribuciju promo materijala, izradu i emitovanje kratkog filma kao i generalnu promociju projekta i njegovih ciljeva. Glavno stremljenje projekta je da pomognemo porodicama da podrže svoju decu u ostvarenju školovanja kroz direktan rad i razmenu stavova sa njima kao i uključivanjem relevantnih lokalnih institucija kako bi se našli adekvatni modeli da se ovaj proces olakša.

Prva aktivnost kojom projekat otpočinje je angažovanje 4 mlada volontera (na osnovu volonterske dnevnice) za terenski rad u 4 naselja i prikupljanje podataka među ciljanim porodicama. O uslovima prijave i rada više u narednim člancima.

Deset godina Sigurnog života

Udruženje „Siguran život“ je osnovano u Opovu 03. decembra 2010. a registrovano u Agenciji za privredene registre Republike Srbije 16. decembra 2010. godine.

Ciljevi udruženja, inkorporirani u njegovu misiju i viziju budućeg razvoja, a definisani u Statutu udruženja, su: poboljšanje uslova života građana, poboljšanje uslova za ostvarivanje sloboda i ljudskih prava građana zagarantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije, a u skladu sa postulatima Evropske unije i poveljama Ujedinjenih nacija, sa posebnim osvrtom na pravo na različitost, verska, nacionalna, rodna i seksualna opredeljenja i prava, prava deteta i mladih i pravo na zdravu životnu sredinu. Misija udruženja je pokretanje i sprovođenje incijativa i projekata za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, podizanje svesti građana o njihovim pravima, kao i zaštita sredine u kojoj živimo, na svim nivoima – kako ekološkom tako i na socijalnom, kulturnom i svakom drugom polju u kome se ogleda dobrobit jednog društva.

Prateći te ciljeve, Udruženje je sprovelo sledeće projekte:

  • „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ (Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo), u periodu septembar 2019. – novembar 2020. Udruženje „Siguran život“ je bilo partner na projektu čiji je nosilac opština Opovo uz još jednog partnera, NVO Incijative mladih Opova. Projekat je odobren u okviru grant šeme programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat se bavio zapošljavanjem romskih žena i mladih kroz obuke, senzitivisanje poslovnog sveta i lokalnih institucija, ali i kroz konkretna zapošljavanja. 10 mladih Roma i Romkinja su prošli kurs za kompjutersku pismenost, a jedna mlada Romkinja je bila angažovana kao projektni asistent i time direktno uključena u rad na projektu. Fabrika keksa iz Sefkerina je zaposlila 4 žene romske nacionalnosti iz lokalne zajednice. U okviru projekta je pružena i motivaciona i mentorska podrška ciljnoj grupi i izrađen izveštaj o poštovanju ljudskih prava ove ranjive grupe.
  • „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”), realizovan od decembra 2018. do decembra 2019. Projekat je finansirala Evropska unija  u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) a sproveden je u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; SHUPIK PARAKVAD VŠ, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin. Obuhvatio je različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, između ostalog: radionice o ljudskim pravima, posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe. Projekat je uspešno promovisan i podigao svest javnosti u lokalnim zajednicama kroz transparentan i aktivan dijalog i prezentacije o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.
  • „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ (Social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo) finansiran od strane EU u okviru programa „Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“ kojim su rukovodili Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Projekat, kojim je upravljala opština Opovo, počeo je u junu 2017. godine a završen u junu 2019. U okviru projekta 14 romskih porodica je dobilo na upotrebu nove montažne kuće, sanirano je nehigijensko naselje u blizini centra Opova a kroz kampanju pod sloganom „Dobar komšija“ doprinelo se boljoj socijalnoj inkluziju Roma u lokalnu zajednicu.
  • Projekat prekogranične saradnje Srbija-BiH „Improved waste water and environment management in the areas of Ub and Eastern Sarajevo„ koji je finansirala EU a sprovodilo Javno komunalno preduzeće “Đunis“ Ub u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem “Vodovod i kanalizacija” iz Istočnog Sarajeva. Projekat je trajao od decembra 2012. do decembra 2013.godine i podigao je kapacitete oba komunalna preduzeća kroz nabavku adekvatne opreme, edukacije i razmenu iskustava.
  • Projekat Socio-ekonomskog razvoja Dunavske regije „Connecting the districts and municipalities of the Danube-Serbia region with the joint objective of improvement of socio-economic development” finansiran od EU i ADA (Austrijska razvojna agencija). Projekat je sprovodila opština Bač a partneri su, pored našeg udruženja, bili: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, opština Odžaci, udruženje žena „Kolevka Bačke“  Bač, udruženje žena „Lenka“  Odžaci, Udruženje preduzetnika Bačka Palanka i Biznis klub Bačka Palanka. Projekat je trajao od septembra 2013. do juna 2015. Tokom projekta pružena je podrška MSP sektoru a posebno je posvećena pažnja ženskim udruženjima kroz konkretne mehanizme za osnaživanje poslovanja i umrežavanja. Tokom ovog projekta je nabavljena i instalirana linija za sušenje voća i povrća i članice udruženja kao i ostale nezaposlene žene su prošle obuku za ovaj proces.
  • Projekat pružanja pomoći od strane geranto-domaćica staračkim domaćinstvima na teritoriji opštine Opovo, finansiran kroz javne radove Republike Srbije u periodu od juna do septembra 2016. godine.
  • Dva ciklusa obuka za pisanje predloga projekata za lokalne organizacije civilnog društva i za lokalne institucije, finansiranih od strane opštine Opovo, u decembru 2015. i u junu 2016. godine.
  • Edukacije o energetskoj efikasnosti za učenike osnovno-školskog uzrasta – projekat finansiran od strane udruženja, a realizovan na teritoriji opštine Opovo u saradnji sa Udruženjem Vinčanski neolit iz Vinče u novembru 2014. godine.

Pored formalnih projekata, udruženje je učestvovalo u raznovrsnim malim akcijama i pružalo podršku drugim organizacijama civilnog društva u pripremi i realizaciji projekata, najviše usmerenih na poboljšanje položaja ranjivih socijalnih grupa.

Zajedno sa saradnicima izradili smo dokumenta Brošura sa najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima osoba sa invaliditetom, Studija o položaju žena sa invaliditetom u banatskom regionu, Izveštaj o praćenju ljudskih prava romske populacije u opštini Opovo i film o položaju osoba sa invaliditetom koji možete pogledati na našem youtube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=frLy7m0lhcQ&feature=youtu.be .

Povodom 10 godina postojanja, želimo da se zahvalimo svim partnerima i saradnicima, našim prijateljima, na velikoj podršci i razumevanju koje su nam pružili tokom realizacije projekata kao i u svakodnevnom radu, uz želju da nastavimo uspešnu saradnju i u narednim decenijama.

Završen projekat Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo

Organizovanjem finalne konferencije obeležen je završetak projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“, koji finansira Evropska unija, sufinansira AP Vojvodina, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO). Projekat se zvanično završava 03.11.2020. nakon što je sa 12 produžen na 14 meseci trajanja, a finalna konferencija projekta je održana u dva termina, 28. i 29.10.2020. zbog otežavajućih okolnosti usled pandemije COVID-19 i restriktivnih mera koje se odnose na okupljanja.
Prisutnima se prvo obratio predsednik opštine Opovo, Miloš Markov, koji je rekao da je ovo još jedan uspešno sproveden projekat, i pored toga što su projekti za EU fondove komplikovani za realizaciju i administraciju, ali da se lokalna samouprava u saradnji sa civilnim sektorom uspešno nosi sa ovim izazovima. Takođe, podsetio je da je ovo drugi po redu realizovan EU projekat koji je bio namenjen istoj ciljnoj grupi. Predsednik je naglasio da će se nastaviti sa podsticanjem ovakavog tipa projekata, kao i da će fokus u narednima biti i na ostalim kategorijama ranjivih društvenih grupa.
Uticaj i rezultate projekta predstavila je menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacije „Siguran život“. Ona je ukazala na konkretne rezultate poput održanog kursa kompjutera za mlade Rome, zapošljavanja romskih žena iz ranjivih kategorija, nabavke pećnice za socijalnog partnera fabriku „Piramida Experta“ i laptopa za dalji rad sa mladima, ali i na one koji će tek u narednom periodu doneti očigledniji benefit – podizanje svesti građana o suživotu u toleranciji, motivacija mladih za aktivno traženje posla i sticanje novih znanja i veština, podrška ženama da steknu nezavisiji položaj u porodici i zajednici kao i na ostale srodne teme koje su otvorene među građanima kako bi doprinele dugoročnom pozitivnom efektu u našoj sredini.
Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

https://www.glasopova.rs/?p=39146

Drugi okrugli sto održan na EU projektu

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ 28.09.2020. održan je drugi okrugli sto za poslodavce na temu zapošljavanja ranjivih grupa, posebno projektne ciljne grupe, romske populacije. Projekat, koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO), produžen je sa 12 na 14 meseci zbog otežavajućih okolnosti usled pandemije COVID-19 i trajaće do 03.11.2020.

Među učesnicima su, pored predstavnika kompanija i preduzetnika, bili i predstavnici lokalne samouprave i relevantnih lokalnih institucija poput kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i dr.

Prisutnima se prvo obratio predsednik opštine Opovo, Miloš Markov, koji je rekao da će lokalna samouprava nastaviti da podstiče ovakav tip projekata i ubuduće, a da će fokus u narednim projektima biti i na ostalim kategorijama ranjivih grupa. Dosadašnje rezultate projekta predstavila je menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacije „Siguran život“. Suvlasnik fabrike „Piramida eksperta“, socijalnog partnera projekta, Zoran Stoimenov, izneo je iskustva u radu na projektu kao i izazove i prednosti na koje su nailazili prilikom zapošljavanja osoba iz ciljne grupe projekta.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Praćenje ljudskih prava ciljne grupe

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO) od maja 2020. sprovodi se monitoring ljudskih prava ciljne grupe. Angažovana ekspertska kuća je sprovela istraživanje putem upitnika o ostvarenju osnovnih ljudskih prava i sloboda, a 08.09.2020. je realizovan terenski uvid u poštovanje radnih prava žena zaposlenih tokom projekta.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Tokom posete terenu, obavljen je razgovor sa ženama zaposlenim u fabrici „Piramida Experta“ i sa projektnom asistentkinjom koja je angažovana na projektu na poslovima arhiviranja dokumentacije i logistike, kao podrška u radu menadžerki projekta.

Analizom prikupljenih upitnika i obavljenih razgovora sa predstavnicima ciljne grupe omogućiće se procena poštovanja njihovih ljudskih prava tokom projekta kao i u regularnim okolnostima, a angažovana monitorka je iskazala veliko zadovoljstvo činjenicama i slikom stečenim uvidom na terenu.

Posete ciljnoj grupi projekta

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO) tokom decembra 2019. i januara 2020. realizovane su posete romskim porodicama u Opovu, Sefkerinu, Sakulama i Barandi. Aktivnost će se nastaviti i u narednim mesecima.

Humanitarna organizacija „Dečje srce“ iz Beograda koja je angažovana na projektu za ovu aktivnost, razgovarala je sa ženama i mladima romske populacije sa ciljem da ih motiviše za aktivno traženje posla i unapređenje svojih kompetencija. Tokom poseta su podeljeni namenski izrađeni lifleti i popunjeni individualni upitnici kako bi se stekao uvid u potrebe, veštine i interesovanja ciljne grupe. Pomoću analize prikupljenih upitnika i obavljenih razgovora sa predstavnicima ciljne grupe olakšaće se odabir polaznika za kompjuterski kurs kao i za buduća predviđena zapošljavanja tokom projekta.

Kao podrška mobilnom timu, posetama je prisustvovala predstavnica partnera, NVO IMO, Dragana Avramović, na projektu zadužena za odnose sa javnošću, koja je izradila foto arhivu za ovu priliku i dodatno informisala prisutne o aktivnostima projekta.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Obeležen završetak EU projekta za podršku osobama sa invaliditetom

Završna konferencija projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ koji finansira Evropska unija u okviru EIDHR programa, sufinansira Autonomna Pokrajina Vojvodina a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova održana je 17.12.2019. u Opovu. Projekat je realizovan tokom 12 meseci u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva koja se zalažu za unapređenje prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin.

Na koferenciji su govorili gospodin Zoran Tasić, predsednik opštine Opovo, gospodin Ljubomir Stanisavljev, zamenik pokrajinskog sekretara za sport i omladinu AP Vojvodine, gospodin Mihailo Pajević, predsednik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije (SPIKS), gospodin Stevan Lukovnjak, predsednik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine, Ana Rajković, menadžerka projekta, ispred „Sigurnog života“, Sava Lazin ispred partnerske organizacije UPIK Opovo Baranda, Dragan Vitorović, koordinator projekta, ispred partnerske organizacije PARAKVAD VŠ iz Vršca, Aleksandra Manja, koordinatorka za Pančevo ispred partnerske organizacije Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata i Nenad Krbavac, kooridinator za Zrenjanin ispred partnerske organizacije Udruženje paraplegičara Banata. Tokom konferencije govornici su predstavili rezultate projekta koji su nadmašili planirano i predočili svoju volju i nameru da sarađuju na narednim projektima što je potvrđeno i potpisanim Memorandumom o budućoj saradnji.

Promo-dokumentarni film o položaju osoba sa invaliditetom

Promo-dokumentarni film o životu osoba sa invaliditetom izrađen je u produkciji Glasa Opova u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija, sufinansira Autonomna Pokrajina Vojvodina a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u saradnji sa četiri partnerske organizacije: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin. Film možete pogledati na sledećem linku:

Publikovana brošura sa najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima osoba sa invaliditetom

Brošura o pravima osoba sa invaliditetom publikovana je u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin. Brošura je izdata na srpskom, engleskom i na 5 manjinskih jezika (madjarskom, rumunskom, slovačkom, bugarskom i makedonskom).

Četvrti sastanak projektnog tima

U Pančevu je 26.11.2019. održan četvrti, finalni sastanak projektnog tima u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin. Pored dogovora o narednim projektnim aktivnostima i preseka realizovanog, potpisan je i Memorandum o budućoj saradnji između četiri lokalna udruženja koja zastupaju prava osoba sa invaliditetom a koje su već ostvarile uspešnu saradnju na ovom projektu.

Održan okrugli sto sa privrednicima

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ 20.11.2019. održan je prvi okrugli sto za poslodavce na temu zapošljavanja ranjivih grupa, posebno projektne ciljne grupe, romske populacije. Projekat je predstavila menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacijeNVO „Siguran život“ dok je odbornik opštine Opovo,Miloš Markov, predstavio olakšice i subvencije koje se mogu steći prilikom zapošljavanjaranjivih grupa a na konkursima lokalne samouprave, AP Vojvodine i Repubike Srbije. Ova tema je izazvala veliko interesovanje prisutnih i konstruktivna diskusija je donela konkretne predloge za facilitaciju saradnje opštine, relevantnih lokalnih institucija, projektnog tima i kompanija sa teritorije opštine Opovo. Među učesnicima su, pored predstavnika kompanija i preduzetnika, bili i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, JLS, Doma zdravlja i dr.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Finalna radionica o pravima osoba sa invaliditetom

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”)kojifinansira Evropska unija krozEIDHRprogram a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, 18. oktobrau Opovu je održana treća, finalnaradionica o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Pred prisutnim polaznicima predavač Tatjana Milisavljević je govorila o pravima iz domena zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao i o odredbama Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije i odgovarala na pitanja prisutnih. Među prisutnima su bili i predsednici Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije SPIKS i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine što je bilo prilika da se čuju primeri iz prakse i dobiju konkretni saveti.Učesnici radionice su biliveoma aktivni i diskusija je bila živa i o raznovrsnim temama u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, između ostalog o potrebi promene procedura zadobijanje lakoaktivnih kolica, povećanju naknade za tuđu negu i pomoć, uvođenju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici kao što su stanovanje uz podršku i personalni asistent. Kao i na prethodnoj radionici, učesnici su se dogovorili oko tema za incijative koje će biti podnošene ka lokalnim i nacionalnim organima vlasti. Na radionici su bili prisutničlanovi partnerskih organizacija kao i gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom i građanstvo.