Siguran život počinje novi projekat

Uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, udruženje Siguran život počinje realizaciju projekta „Ko zna, taj i može/Ko djanola, ov shaj“ (ili na drugom dijalektu: Kon dženel, vov šaj). Projekat ima za cilj smanjenje stope osipanja iz školskog sistema dece romske nacionalnosti na području opštine Opovo i šire.

Vodeći se podacima iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. u kojoj se navode procenti učešća romske dece u obaveznom obrazovanju, udruženje je pokrenulo projekat smatrajući da je podizanje svesti o važnosti obrazovanja, ne samo među ranjivim grupama nego i uopšte, ključno. Naime, ovi podaci govore da je obuhvat obaveznim pripremnim predškolskim programom u opštoj populaciji skoro potpun (oko 98%), za razliku od romske zajednice gde je svega 63%. Pri tome, deca iz romske zajednice koja žive u uslovima siromaštva u još manjoj meri pohađaju pripremni predškolski program (46%). U opštoj populaciji obuhvat obaveznim osnovnim obrazovanjem je takođe skoro potpun, dok je u romskoj zajednici oko 85%. Usled nedovoljne pripremljenosti za polazak u školu, oko 30% romske dece upisuje prvi razred sa zakašnjenjem (najčešće sa jednom godinom zakašnjenja), pri čemu je to u nešto većoj meri slučaj kod dečaka i romske dece koja žive u ruralnim sredinama i u uslovima siromaštva. Prema poslednjim podacima 64% romske dece završava osnovno obrazovanje, dok je pre 15 godina taj procenat iznosio samo 28%, i značajno je niži u odnosu na stopu u opštoj populaciji koja je 93%. To znači da stopa odustajanja od školovanja kod romske dece iznosi 36% dok je kod dece drugih nacionalnosti ona od 5% do 7%.

Projekat će u okviru aktivnosti sprovesti direktan rad na terenu sa porodicama radi motivacije i animacije, prikupljanje podataka na terenu u 4 opovačka naselja od strane volontera angažovanih iz romske zajednice, distribuciju promo materijala, izradu i emitovanje kratkog filma kao i generalnu promociju projekta i njegovih ciljeva. Glavno stremljenje projekta je da pomognemo porodicama da podrže svoju decu u ostvarenju školovanja kroz direktan rad i razmenu stavova sa njima kao i uključivanjem relevantnih lokalnih institucija kako bi se našli adekvatni modeli da se ovaj proces olakša.

Prva aktivnost kojom projekat otpočinje je angažovanje 4 mlada volontera (na osnovu volonterske dnevnice) za terenski rad u 4 naselja i prikupljanje podataka među ciljanim porodicama. O uslovima prijave i rada više u narednim člancima.