Deset godina Sigurnog života

Udruženje „Siguran život“ je osnovano u Opovu 03. decembra 2010. a registrovano u Agenciji za privredene registre Republike Srbije 16. decembra 2010. godine.

Ciljevi udruženja, inkorporirani u njegovu misiju i viziju budućeg razvoja, a definisani u Statutu udruženja, su: poboljšanje uslova života građana, poboljšanje uslova za ostvarivanje sloboda i ljudskih prava građana zagarantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije, a u skladu sa postulatima Evropske unije i poveljama Ujedinjenih nacija, sa posebnim osvrtom na pravo na različitost, verska, nacionalna, rodna i seksualna opredeljenja i prava, prava deteta i mladih i pravo na zdravu životnu sredinu. Misija udruženja je pokretanje i sprovođenje incijativa i projekata za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, podizanje svesti građana o njihovim pravima, kao i zaštita sredine u kojoj živimo, na svim nivoima – kako ekološkom tako i na socijalnom, kulturnom i svakom drugom polju u kome se ogleda dobrobit jednog društva.

Prateći te ciljeve, Udruženje je sprovelo sledeće projekte:

  • „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ (Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo), u periodu septembar 2019. – novembar 2020. Udruženje „Siguran život“ je bilo partner na projektu čiji je nosilac opština Opovo uz još jednog partnera, NVO Incijative mladih Opova. Projekat je odobren u okviru grant šeme programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat se bavio zapošljavanjem romskih žena i mladih kroz obuke, senzitivisanje poslovnog sveta i lokalnih institucija, ali i kroz konkretna zapošljavanja. 10 mladih Roma i Romkinja su prošli kurs za kompjutersku pismenost, a jedna mlada Romkinja je bila angažovana kao projektni asistent i time direktno uključena u rad na projektu. Fabrika keksa iz Sefkerina je zaposlila 4 žene romske nacionalnosti iz lokalne zajednice. U okviru projekta je pružena i motivaciona i mentorska podrška ciljnoj grupi i izrađen izveštaj o poštovanju ljudskih prava ove ranjive grupe.
  • „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”), realizovan od decembra 2018. do decembra 2019. Projekat je finansirala Evropska unija  u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) a sproveden je u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; SHUPIK PARAKVAD VŠ, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin. Obuhvatio je različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, između ostalog: radionice o ljudskim pravima, posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe. Projekat je uspešno promovisan i podigao svest javnosti u lokalnim zajednicama kroz transparentan i aktivan dijalog i prezentacije o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.
  • „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ (Social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo) finansiran od strane EU u okviru programa „Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“ kojim su rukovodili Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Projekat, kojim je upravljala opština Opovo, počeo je u junu 2017. godine a završen u junu 2019. U okviru projekta 14 romskih porodica je dobilo na upotrebu nove montažne kuće, sanirano je nehigijensko naselje u blizini centra Opova a kroz kampanju pod sloganom „Dobar komšija“ doprinelo se boljoj socijalnoj inkluziju Roma u lokalnu zajednicu.
  • Projekat prekogranične saradnje Srbija-BiH „Improved waste water and environment management in the areas of Ub and Eastern Sarajevo„ koji je finansirala EU a sprovodilo Javno komunalno preduzeće “Đunis“ Ub u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem “Vodovod i kanalizacija” iz Istočnog Sarajeva. Projekat je trajao od decembra 2012. do decembra 2013.godine i podigao je kapacitete oba komunalna preduzeća kroz nabavku adekvatne opreme, edukacije i razmenu iskustava.
  • Projekat Socio-ekonomskog razvoja Dunavske regije „Connecting the districts and municipalities of the Danube-Serbia region with the joint objective of improvement of socio-economic development” finansiran od EU i ADA (Austrijska razvojna agencija). Projekat je sprovodila opština Bač a partneri su, pored našeg udruženja, bili: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, opština Odžaci, udruženje žena „Kolevka Bačke“  Bač, udruženje žena „Lenka“  Odžaci, Udruženje preduzetnika Bačka Palanka i Biznis klub Bačka Palanka. Projekat je trajao od septembra 2013. do juna 2015. Tokom projekta pružena je podrška MSP sektoru a posebno je posvećena pažnja ženskim udruženjima kroz konkretne mehanizme za osnaživanje poslovanja i umrežavanja. Tokom ovog projekta je nabavljena i instalirana linija za sušenje voća i povrća i članice udruženja kao i ostale nezaposlene žene su prošle obuku za ovaj proces.
  • Projekat pružanja pomoći od strane geranto-domaćica staračkim domaćinstvima na teritoriji opštine Opovo, finansiran kroz javne radove Republike Srbije u periodu od juna do septembra 2016. godine.
  • Dva ciklusa obuka za pisanje predloga projekata za lokalne organizacije civilnog društva i za lokalne institucije, finansiranih od strane opštine Opovo, u decembru 2015. i u junu 2016. godine.
  • Edukacije o energetskoj efikasnosti za učenike osnovno-školskog uzrasta – projekat finansiran od strane udruženja, a realizovan na teritoriji opštine Opovo u saradnji sa Udruženjem Vinčanski neolit iz Vinče u novembru 2014. godine.

Pored formalnih projekata, udruženje je učestvovalo u raznovrsnim malim akcijama i pružalo podršku drugim organizacijama civilnog društva u pripremi i realizaciji projekata, najviše usmerenih na poboljšanje položaja ranjivih socijalnih grupa.

Zajedno sa saradnicima izradili smo dokumenta Brošura sa najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima osoba sa invaliditetom, Studija o položaju žena sa invaliditetom u banatskom regionu, Izveštaj o praćenju ljudskih prava romske populacije u opštini Opovo i film o položaju osoba sa invaliditetom koji možete pogledati na našem youtube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=frLy7m0lhcQ&feature=youtu.be .

Povodom 10 godina postojanja, želimo da se zahvalimo svim partnerima i saradnicima, našim prijateljima, na velikoj podršci i razumevanju koje su nam pružili tokom realizacije projekata kao i u svakodnevnom radu, uz želju da nastavimo uspešnu saradnju i u narednim decenijama.