Podrška ranjivim socijalnim grupama

Udruženje Siguran život se trudi da pruži svaku vrstu pomoći onima među nama koji su, iz različitih razloga, trenutno ili trajno, u nepovoljnijem položaju od ostalih. Udruženje, putem projekata ali i kroz male, volonterske akcije, podržava socijalno ugrožene grupe kao što su osobe sa invaliditetom, interno raseljena lica, Romi, ekonomski oslabljene porodice i stari. Prvenstveno kroz besplatne savete i edukaciju u vezi sa mogućnostima zapošljavanja i ostvarivanja prava iz domena socijalne zaštite a zatim i kroz podršku relevantnim organizacijama civilnog društva u pripremi i relizaciji projekata i edukaciji kadrova. Naši važni saradnici na ovom polju su Humanitarna organizacija Dečje srce iz Beograda koja se brine o deci i mladima sa intelektualnim poteškoćama i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo iz Barande. Siguran život je sproveo projekat pružanja pomoći geranto-domaćica, finansiran kroz javne radove Republike Srbije u periodu od od juna do septembra 2016. godine. Udruženje je partner na projektu za pružanje trajnih stambenih rešenja i socijalne inkluzije romske populacije u mestu Opovo.